0225.3.519.687

Hoạt động thường niên của Khoa Y học môi trưởng biển, Viện Y học biển

Viện Y học biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ Y tế, đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, Viện Y học biển đã thành lập nhiều khoa phòng chuyên môn, trong đó có Khoa Y học Môi trường biển với […]

Khoa Y học Môi trường biển thông báo các hoạt động thường niên

Viện y học biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ Y tế, đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, Viện Y học biển đã thành lập nhiều khoa phòng chuyên môn, trong đó có Khoa Y học Môi trường biển với trang thiết […]

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/MT V/v đăng tải đơn vị đủ điều kiện thực hiện đo, kiểm tra MTLĐ Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: Văn phòng […]