0225.3.519.687

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT NAM

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT NAM Viện Y học biển (YHB) là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 930/QĐ-BYT ngày 27 tháng 3 năm 2001. Viện YHB là một viện chuyên khoa đầu ngành về Y học biển của ngành Y […]