0225.3.519.687

Tài liệu chính thức về “Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp”

Mời xem tài liệu chính thức về “Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp” do Bộ Y tế ban hành trong Quyết định số 2539 ngày 19 tháng 6 năm 2019: Quyết định số 2539/QĐ-BYT: qdb-2019-2539-1 Nội dung hướng dẫn Phần 1: Quy trình điều trị Oxy cao áp – Phần 1 […]

Quyết định của Bộ TNMT chứng nhận Viện Y học biển đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày 17/7/2019, thay mặt Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường, Thứ trưởng Vỗ Tuấn Nhân ký Quyết định chứng nhận Viện y học biển đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.