0225.3.519.687

Phê duyệt thuyết minh đề tài NCKH cấp thành phố: “Nghiên cứu mô hình bệnh tật và đề xuất giải pháp phòng chống bệnh tật cho lao động nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển, hải đảo thành phố Hải Phòng”

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định 1622/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Nghiên cứu mô hình bệnh tật và đề xuất giải pháp phòng chống bệnh tật cho lao […]

Báo cáo khoa học tại Hội thảo quốc gia về Y tế biển đảo lần thứ 4

Sau đây là các Tóm tắt báo báo tại Hội thảo,  tập trung chủ yếu 2 chuyên đề: I. Chuyên đề Y HỌC DƯỚI NƯỚC VÀ CAO ÁP, ỨNG DỤNG TRỊ LIỆU  Ô XY CAO ÁP TRONG LÂM SÀNG 1. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC KHÍ CACBON MONOXIDE(CO) NẶNG ĐƯỢC VIỆN Y HỌC BIỂN VIỆT […]

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012

1.Nghiên cứu một số đặc điểm chức năng tim mạch của thuyền viên đến khám sức khỏe tại Viện Y học biển năm 2012   Nghiên cứu tiến hành trên 1011 thuyền viên đến khám sức khoẻ tại Viện Y học biển bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả thu được như […]