0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/11/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/11/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20263053 Nguyễn Văn Tứ 1980 Nam 3/O 07: 26 14/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
2 20263054 Nguyễn Văn Anh 1997 Nam 07: 31 14/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
3 20263056 Nguyễn Văn Huệ 1991 Nam OILER 07: 40 14/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
4 20263058 Phạm Duy Duyến 1978 Nam 2/E 07: 49 14/11/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) VITACO
5 20263058 Phạm Quang Huy 1905 C/O Gói Alcol – Ma túy(320N) Hải Âu
6 20263073 Lê Ngọc Hoàng 1981 Nam 4/E 08: 27 14/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
7 20263081 Khoàng Văn Hiền 1995 Nam 08: 40 14/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
8 20263085 Nguyễn Hữu Đức 1989 Nam OILER 09: 01 14/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
9 20263089 Trần Bá Minh 1978 Nam 09: 20 14/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
10 20263091 Vũ Văn Quang 1982 Nam 3/E 09: 27 14/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) FGAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *