0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 23/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 23/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20212142 Nguyễn Hoàng Việt 1985 Fitter 07: 43 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐÔNG LONG
2 20212167 Vũ Ngọc Hùng 1971 Bosun 07: 53 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
3 20212166 Vũ Văn Cảnh 1983 2/E 07: 58 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN CẢNG
4 20212204 Phạm Hữu Cảnh 1975 Cook 08: 13 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
5 20212209 Đặng Hoàng Sơn 1997 OILER 08: 16 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
6 20212283 Nguyễn Đinh Hoàng 1998 AB 08: 21 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
7 20212294 Nguyễn Việt Đức 1995 AB 08: 27 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
8 20212159 Đàm Quang Gương 1989 Fitter 08: 29 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
9 20212447 Phạm Văn Phong 1986 2/O 08: 52 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
10 20212458 Phạm Văn Thức 1985 Cook 09: 04 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
11 20212462 Nguyễn Đức Đại 1982 Bosun 09: 14 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
12 20212467 Vũ Năng Dương 1988 AB 09: 19 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
13 20212487 Phan Văn Quân 1991 OILER 09: 33 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
14 20212506 Nguyễn Ngọc Anh 1999 Sailor 09: 49 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
15 20212533 Vũ Quốc Tráng 1990 10: 52 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
16 20212562 Hoàng Trọng Long 1996 WPR 13: 41 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
17 20212631 Vi Văn Thoa 1997 14: 53 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
18 20212634 Ly A Và 1994 14: 57 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
19 20212635 Hoàng Hữu Chí 1993 14: 59 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
20 20212637 Lương Văn Tỉnh 1994 15: 01 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 20212640 Hoàng Văn Định 1995 15: 03 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 20212642 Lường Tuấn Thành 1999 15: 04 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
23 20212643 Nguyễn Văn Công 1989 15: 06 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
24 20212648 Hà Văn Cương 1988 3/O 15: 10 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
25 20212651 Phan Bá Quân 1996 OS 15: 14 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) INLACOSAIGON
26 20212655 Nguyễn Đức Duy 1998 Engine – Caded 15: 21 23/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
27 20212656 Lương Hoài Lưu 1980 15: 23 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
28 20212658 Quang Văn Phết 1989 15: 24 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
29 20212659 Vi Văn Hoài 1970 15: 26 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
30 20212661 Lô Khăm Tuyến 1970 15: 27 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
31 20212663 Quàng Văn Chung 1985 15: 29 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 20212664 Lò Thị Ngoai 1983 15: 30 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
33 20212665 Lường Văn Hịa 1989 15: 32 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
34 20212666 Tòng Văn Đỉa 1994 15: 33 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
35 20212668 Giàng A Thuận 2001 15: 34 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
36 20212670 Lường Thị Mung 1990 15: 35 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
37 20212673 Sồng A Tông 1990 15: 37 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
38 20212675 Cà Văn Sinh 1998 15: 38 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
39 20212677 Thân Văn Hợp 1989 15: 40 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
40 20212680 Phùng Anh Thư 2008 15: 41 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
41 20212691 Hà Văn Lỡ 1996 15: 49 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
42 20212690 Hoàng Văn Cầu 1995 15: 50 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
43 20212692 Vũ Văn Hồ 1991 15: 51 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
44 20212695 Bùi Nguyên Chính 2006 15: 56 23/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *