0225.3.519.687

Tài liệu chính thức về “Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp”

Mời xem tài liệu chính thức về “Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp” do Bộ Y tế ban hành trong Quyết định số 2539 ngày 19 tháng 6 năm 2019:

  1. Quyết định số 2539/QĐ-BYT: qdb-2019-2539-1
  2. Nội dung hướng dẫn Phần 1: Quy trình điều trị Oxy cao áp – Phần 1
  3. Nội dung hướng dẫn Phần 2: Quy trình điều trị Oxy cao áp – Phần 2
    Quy trình được biên soạn tại Viện Y học biển Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.