0225.3.519.687

Phê duyệt thuyết minh đề tài NCKH cấp thành phố: “Nghiên cứu mô hình bệnh tật và đề xuất giải pháp phòng chống bệnh tật cho lao động nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển, hải đảo thành phố Hải Phòng”

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định 1622/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Nghiên cứu mô hình bệnh tật và đề xuất giải pháp phòng chống bệnh tật cho lao động nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển, hải đảo thành phố Hải Phòng”. Viện Y học biển là cơ quan chủ trì, do PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi – Viện trưởng Viện Y học biển làm chủ nhiệm đề tài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.