0225.3.519.687

Hội nghị học tập chuyên đề “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2020 tại Viện Y học biển

www.vinimam.org.vn- ngày 17/06/2020 Viện Y học biển tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề theo chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2020. Đến tham dự và tham luận tại Hội nghị có đồng chí Trần Thị Quỳnh Chi – Bí thư Đảng Bộ Viện Y học biển, đồng chí Triệu Thị Thúy Hương – Phó bí thư Đảng Bộ Viện Y học biển, đồng chí Trần Thị Lan Hương cùng các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Y học biển.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Thị Lan Hương truyền đạt nội dung chủ đề năm 2020 theo chị thị 05-CT/TW về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững manh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Thị Lan Hương nhận mạnh rõ về tầm quan trọng của việc thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2020 và các năm tiếp theo là cách làm thiết thực nhất để mỗi cán bộ đảng viên phát huy tinh thần ý thức, trách nhiệm của bạn thân, đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền độc lập dân chủ, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Lan Hương lấy vị dụ cụ thể, sinh động về sự đoàn kết của dân tộc qua dịch Covid -19 vừa qua, bên cạnh đó nêu 5 giải pháp cơ bản để thực hiện tốt như sau:

  • Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các cấp, ngành, lực lượng nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay
  • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Giải quyết tốt quan hệ lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và toàn xã hội.
  • Tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *