0225.3.519.687

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nghị quyết XVI Đảng bộ Thành phố

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Quế – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Quận Ủy Lê Chân. Tại Hội nghị, đồng chí đã thông tin những tư tưởng, quan điểm lớn, những vấn đề trọng tâm, những điểm mới Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quế nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quế tập trung, phân tích truyền đạt đến các đảng viên về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tác trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc; Bên cạnh đó là những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể; định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII….

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Bộ Thành phố là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là cơ sở để Đảng ủy Viện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá trong Nghị quyết, các chương trình hành động của Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đề xuất các biện pháp của đơn vị và trách nhiệm của từng cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.