0225.3.519.687

Viện Y học biển tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5, khóa VIII của Đảng

Tại Hội nghị, Đảng viên được nghe đồng chí Trần Thị Phương – Trường phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo nội dung cốt lõi của Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nghị quyết chỉ rõ các vấn đề cốt lõi: cần tập trung vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; Hiện đại hóa công tác quản lý, dịch vụ công phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những ví dụ cụ thể, thời sự giúp cho các Đảng viên của Viện Y học biển dễ nắm bắt, đồng chí Trần Thị Phương cũng đưa ra những thông tin liên hệ thực tế, tích hợp vào bài giảng. Đồng chí giảng viên nhấn mạnh về công tác tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới cần được thực hiện sâu rộng, với trọng tâm là đội ngũ đảng viên và nhân tố quyết định năng lực sáng tạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời phải rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, đẩy mạnh và nâng cao chất lương công tác kết nạp đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Đảng Bộ Viện Y học biển tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt tuyên truyền các nội dụng Nghị quyết TW5, khóa VIII của Đảng tới các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, giúp nâng cao hơn năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng tại cơ sở, cùng tập thể cán bộ nhân viên Viện phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Đây là nghị quyết hết sức quan trọng, làm nền tảng cho cán bộ, đảng viên Viện nâng cao nhận thức hơn nữa về quan điểm lập trường cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.